polski english
         
 


Get Adobe Flash player

AKTUALNE OFERTY

biura, magazyny,

produkcja, usługi

ZAPRASZAMY

 

30 lipca 2008 roku uzyskaliśmy koncesje na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Dzięki nim mamy szansę na kształtowanie własnych cen N I Ż S Z Y C H od PGE Obrót S.A. Łódzki Zakład Energetyczny oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
Wiele firm na naszym terenie w szczególności zużywających dużo energii elektrycznej ma szansę poczynić znaczne oszczędności.

Koncesje, decyzje:

 
  Koncesja na obrót energią elektryczną
  Koncesja na obrót energią elektryczną - aneks rozszerzający obszar działania
  Wyznaczenie Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. Operatorem Sysytemu Dystrybucyjnego

 

Instrukcja Rcuhu i Eksploataccji Sieci Dystrybucyjnej:

  Treść IRiESD obowiązująca od 20 lipca 2021 roku.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 1/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 1/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 2/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 3/2023 z dnia 27 września 2023 roku.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 4/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.
  Treść IRiESD obowiązująca od 30 listopada 2023 roku - tekst jednolity.
     
  Raport z konsultacji IRiESD z 20 lipca 2021 roku.
  Raport z konsultacji IRiESD z 22 marca 2022 roku.
  Raport z konsultacji IRiESD z 2 sierpnia 2023 roku.
  Raport z konsultacji IRiESD z 27 września 2023 roku.
  Raport z konsultacji IRiESD z 30 listopada 2023 roku.
     
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 4/2023 z dnia 19 października 2023 roku - komunikat.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 4/2023 z dnia 19 października 2023 roku - dokument wyjaśniający.
  Karta aktuliacji do IRiESD nr 4/2023 z dnia 19 października 2023 roku - projekt.
  Formularz zgłoszeniowy uwag
do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
DOC   Formularz zgłoszeniowy uwag
do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
     

 

Taryfy i cenniki:

  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązywał od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. (archiwalny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (archiwalny)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 czerwca 2019r. (archiwalna)
  Decyzja o wydłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektryczne (archiwalna)
  Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 stycznia 2021r. (archiwalna)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 sierpnia 2021r. (aktualna)
  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązuje od 1 stycznia 2023r. (aktualny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (aktualny)
     

 

Informacje różne:

  Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej oraz o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. w roku 2022
  Informacja dla odbiorców o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej. Publikacja z dnia 2021-03-30.
  Zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych-załącznik nr 3. Publikacja z dnia 2023-03-29.
  Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej
  Informacje dotyczące Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV
  Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022r.
  Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Mirowski i Spółka „KAMIR" Sp. J. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz informacja o sprzedawcy z urzędu
  Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego w 2024r.
  Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy przyłączeniowej mniejszej od 40 kW lub równej
  Wzór umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
  Wzór generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej
     

 

Copyright © 2005 Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J.