polski english
         
 


Get Adobe Flash player

AKTUALNE OFERTY

biura, magazyny,

produkcja, usługi

ZAPRASZAMY

 

30 lipca 2008 roku uzyskaliśmy koncesje na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Dzięki nim mamy szansę na kształtowanie własnych cen N I Ż S Z Y C H od PGE Obrót S.A. Łódzki Zakład Energetyczny oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
Wiele firm na naszym terenie w szczególności zużywających dużo energii elektrycznej ma szansę poczynić znaczne oszczędności.

Koncesje, decyzje:

 
  Koncesja na obrót energią elektryczną
  Koncesja na obrót energią elektryczną - aneks rozszerzający obszar działania
  Wyznaczenie Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. Operatorem Sysytemu Dystrybucyjnego

 

Instrukcja Rcuhu i Eksploataccji Sieci Dystrybucyjnej:

  Treść IRiESD obowiązująca od 20 lipca 2021 roku.
     
  Komunikat z dnia 2 lipca 2021 roku dotyczący
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  Formularz zgłoszeniowy uwag
do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
DOC   Formularz zgłoszeniowy uwag
do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  Raport z konsultacji IRiESD z 20 lipca 2021 roku.
     

 

Taryfy i cenniki:

  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązywał od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. (archiwalny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (archiwalny)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 czerwca 2019r. (archiwalna)
  Decyzja o wydłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektryczne (archiwalna)
  Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 stycznia 2021r. (archiwalna)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 sierpnia 2021r. (aktualna)
  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązuje od 1 lipca 2019r. (aktualny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (aktualny)
     

 

Informacje różne:

  Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej oraz o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. w roku 2020
  Informacja dla odbiorców o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej. Publikacja z dnia 2021-03-30.
  Zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych-załącznik nr 3. Publikacja z dnia 2021-03-30.
  Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej
  Informacje dotyczące Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV
  Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020r.
  Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Mirowski i Spółka „KAMIR" Sp. J. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz informacja o sprzedawcy z urzędu
  Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego w 2022r.
  Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy przyłączeniowej mniejszej od 40 kW lub równej
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW
     

 

Copyright © 2005 Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J.